Regulamin sklepu internetowego www.hecadi.pl 

I. Definicje i postanowienia ogólne

§ 1

Suplebiotec spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 4A, 90-505 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000945307, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9472006569, REGON 520937170,

zwana dalej: „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszy regulamin dla sklepu internetowego hecadi.pl, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj,

4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu,

5. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej hecadi.pl oraz jej podstronach.

§ 2

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy towarów i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania Sprzedawcy ofert.

§ 4

1. Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do

Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. Zakupy w Sklepie

§ 5

1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Zamówienia składać można:

a. telefonicznie, dzwoniąc na następujący numer telefonu: 530 122 252,

b. za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@hecadi.pl,

c. za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy).

2. Zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b. i c. można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia, o których mowa w w § 5 ust. 1 lit. a. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.

4. Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen towarów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 6

1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) Klient powinien wybrać interesujący go rodzaj towaru na stronie głównej Sklepu lub na podstronie.

2. Następnie Klient powinien wybrać interesujące go towary oraz określić ich ilość, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, znajdujący się przy wybranym przez Klienta towarze.

3. Po dodaniu do koszyka towarów, jakie Klient chce kupić w Sklepie, Klientowi automatycznie wyświetli się podsumowanie koszyka. Sprzedawca prosi o dokonanie weryfikacji koszyka.

4. Towary, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów. Dokonane zmiany aktualizują się automatycznie.

5. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z przyznanych mu rabatów poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu kodu rabatowego, a następnie kliknięcie w przycisk „Dodaj”.

6. Po weryfikacji koszyka Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą formularz zamówienia. Na tym etapie Klient wskazuje dane niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, to jest: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwa firmy, kraj, miasto, adres dostarczenia towarów, numer telefonu, adres e-mail. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, wpisania kodu rabatowego (jeśli nie zrobił tego wcześniej).

7. Następnie Klient powinien wybrać metodę wysyłki towaru. Metody wysyłki dostępne dla adresu wskazanego w formularzu zamówienia wyświetlają się automatycznie w polu Twoje zamówienie, które zawiera podsumowanie składanego zamówienia.

8. Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności. Metody płatności wskazane w formularzu zamówienia wyświetlają się automatycznie pod polem Twoje zamówienie.

9. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru metod wysyłki i płatności, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku, należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.

10. Zabronione jest zamieszczanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.

11. Wskazane przez Klienta towary, w tym te zamieszczone w koszyku zakupowym, wraz ze wskazaniem ich ilości i cen oraz wybranymi metodami wysyłki i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Uważa się, że Klient składa ofertę zawarcia powyższej umowy z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W celu potwierdzenia otrzymania oferty od Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia jego oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.

12. Sprzedawca informuje, że w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia numer telefonu.

III. Wysyłka i płatności

§ 7

1. Metody i koszty wysyłki towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.

2. Dostępne są następujące metody wysyłki: kurier InPost, Paczkomaty InPost

3. Dostępne są następujące metody płatności: Przelewy 24

4. Koszty wysyłki i płatności towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje sam Sprzedawca. Sprzedawca informuje Klienta o metodach i kosztach wysyłki przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 8

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez takiego Klienta weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 4A, 90-505 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@hecadi.pl z dopiskiem odstąpienie).

3. Konsument może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.

4. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b. jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

6. Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w opakowaniu oryginalnym i nienaruszonym.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Reklamacje

§ 9

1. Reklamacje z tytułu: niezgodności towaru z umową sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, działania Sklepu, można składać pisemnie na adres: Suplebiotec sp. j., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4A, 90-505 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@hecadi.pl.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, lub w inny podany przez Klienta sposób.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni niezwłocznie wadliwy towar na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi cenę, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

4. Powyższe, nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Zmiany regulaminu

§ 10

1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b. zmian metod wysyłki lub płatności, zmiany kosztów wysyłki lub kosztów płatności,

c. zmiany formy prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej,

d. modyfikacji ścieżki zakupowej,

e. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11

1. Sprzedawca przypomina o zakazie dodawania w Sklepie oraz w korespondencji ze Sprzedawcą treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR). W razie problemów zachęcamy do skorzystania z niej.

§ 13

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej hecadi.pl

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres Konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres Sprzedawcy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

…………………………

czytelny podpis Konsumenta